Retourner  la page d'accueil de TJS

Script events : Récupération des événements disponibles par éléments

Récupère les énémements des éléments d'une page
Partie II : L'interactivité
Edition 1 | Chapitre 11 : La programmation événementielle / Page 157
Edition 2 | Chapitre 11 : La programmation événementielle / Page 170
Edition 3 | Chapitre 11 : La programmation événementielle / Page 170

Exécution du script

Emulation de la console

Code source

<html><head>    <title>Tous les types d'événements</title></head><body></body>    <script type="text/javascript">        /* Construction de la liste des éléments */        var htmlElement=Object.create(HTMLElement.prototype);        var elements=[window, document, htmlElement, document.body];        /* Tableau contenant les résultats */        var evenements=[];        /* Fonction d'analyse d'un élément */        function getEvents(objet) {          var id=Object.getPrototypeOf(objet).constructor.name;          evenements[id]=[];          var n=0;          for (var i in objet) { /* Parcours des propriétés */            /* Recherche des propriétés commençant par on */            if (i.substring(0, 2)=="on") {              evenements[id][n]=i;              n++;            }         }        }        /* Parcours de tous les éléments à traiter */        for (var i=0; i<elements.length; i++) {            getEvents(elements[i]);        }        console.log(evenements);            </script></html>

Troisième édition Tout JavaScript chez Dunod

Tout JavaScript le livre chez DunodEn savoir plus
Sortie le 4 janvier 2023

Version papier 29€90
Format électronique 22€99.

Commandez en ligne

Chercher une fonction, un objet, ...

Le graph des objets JavaScriptChargement
en cours...
Le 08/12/2023 04:19:35 sur php 7 en 92.82 ms