Retourner  la page d'accueil de TJS

Script typescript : Les codes sources du paragraphe TypeScript

Partie III : Pour aller encore plus loin avec JavaScript
Edition 1 | Chapitre 22 : Les langages dérivés de JavaScript / Page 291
Edition 2 | Chapitre 23 : Les langages dérivés de JavaScript / Page 318
Edition 3 | Chapitre 23 : Les langages dérivés de JavaScript / Page 318

Exécution du script

Emulation de la console

Code source

<!doctype html><html>  <head>    <meta charset="UTF-8">    <title>Exécution de source.ts</title>      </head>  <body>      <h1>Conversion de script TypeScript vers JS et rendu</h1>      <script type="text/javascript">/* Types basiques */var PI = Math.PI;var title = "Démonstration TypeScript";var isChecked;/* Tableaux */var languages = ["JavaScript", "TypeScript", "Babel", "JSX"];var randoms;/* Enumérations */var translates;(function (translates) {    translates[translates["FR"] = 0] = "FR";    translates[translates["EN"] = 1] = "EN";    translates[translates["DE"] = 2] = "DE";    translates[translates["ES"] = 3] = "ES";})(translates || (translates = {}));;console.log(translates);/* Type indéfini */var iDontKnow;/* Typage de fonction */function surfaceCercle(rayon) {    return PI * rayon * rayon;}console.log(surfaceCercle(10));function surfaceRectangle(rect) {    return rect.largeur * rect.longueur;}var r1 = { largeur: 5, longueur: 10 };console.log(surfaceRectangle(r1));var b1 = {    largeur: 5,    longueur: 10,    hauteur: 2};console.log(b1);/* Définition de la classe Circle donnant accès aux calculs de surface et volume */var Circle = /** @class */ (function () {    function Circle(rayon) {        this.p = 16; /* Précision : nombre de chiffres après la virgule */        this.name2D = "Cercle";        this.name3D = "Sphere";        this.r = rayon;    }    Circle.prototype.surface2D = function () {        return parseFloat((Math.PI * this.r * this.r).toFixed(this.p));    };    Circle.prototype.surface3D = function () {        return parseFloat((4 * Math.PI * this.r * this.r).toFixed(this.p));    };    Circle.prototype.perimeter = function () {        return parseFloat((2 * Math.PI * this.r).toFixed(this.p));    };    Circle.prototype.volume = function () {        return parseFloat((4 / 3 * Math.PI * this.r * this.r * this.r).toFixed(this.p));    };    Circle.prototype.getPrecision = function () {        return this.p;    };    Circle.prototype.setPrecision = function (precision) {        if (precision < 0) {            precision = 0;        }        if (precision > 16) {            precision = 16;        }        this.p = precision;    };    Circle.prototype.toString = function () {        return "Rayon=" + this.r + " (précision=" + this.p + ") n " + this.name2D.toUpperCase() + " : Périmètre=" + this.perimeter() + " Surface=" + this.surface2D() + " n " + this.name3D.toUpperCase() + " : Surface=" + this.surface3D() + " Volume=" + this.volume();    };    return Circle;}());var monCercle = new Circle(10);monCercle.setPrecision(2);console.log(monCercle.toString());      </script>  </body></html>

Troisième édition Tout JavaScript chez Dunod

Tout JavaScript le livre chez DunodEn savoir plus
Sortie le 4 janvier 2023

Version papier 29€90
Format électronique 22€99.

Commandez en ligne

Chercher une fonction, un objet, ...

Le graph des objets JavaScriptChargement
en cours...
Le 08/12/2023 04:07:33 sur php 7 en 153.91 ms