Retourner  la page d'accueil de TJS

Script trigo : Animation du cercle trigonométrique

Utilisation du canvas pour réaliser une animation du cercle trigonométrique
Partie II : L'interactivité
Edition 1 | Chapitre 19 : Le dessin et les canvas / Page 261
Edition 2 | Chapitre 20 : Le dessin et les canvas / Page 285
Edition 3 | Chapitre 20 : Le dessin et les canvas / Page 285

Exécution du script

Emulation de la console

Code source

<html><head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"><title>Un canvas pour comprendre les fonctions trigonométriques</title></head><body><h1>Un canvas pour comprendre les fonctions trigonométriques</h1><p>Un canvas en mode responsive design</p><div id="trigo" class="dessin"><canvas id="myCanvas"></canvas></div><div>    <div class="btn" onclick="startAnimation()">Start animation</div>    <div class="btn" onclick="stopAnimation()">Stop animation</div></div><div id="PIs">    </div><script type="text/javascript">var myCanvas=document.getElementById("myCanvas");var container=myCanvas.parentElement;const PI=Math.PI;var angle=1*PI/3;var animationID=0;var valeurs=["0", "PI/6", "PI/4", "PI/3", "PI/2", "2*PI/3", "3*PI/4", "PI", "5*PI/4"];/* Création des boutons de valeurs particulières */var PIs=document.getElementById("PIs");for (var i=0; i<valeurs.length; i++) {  var btn=document.createElement("div");  btn.className="btn";  btn.innerHTML="angle="+valeurs[i];  btn.setAttribute("onclick", "angle="+eval(valeurs[i])+"; displayTrigo("+eval(valeurs[i])+")");  btn.setAttribute("id","angle"+i);  PIs.appendChild(btn);}/* Fonctions déclenchées par les boutons */function startAnimation() {  if (animationID==0) {animationTrigo();}}function stopAnimation() {  if (animationID>=0) {    window.cancelAnimationFrame(animationID);    animationID=0;  }}/* Détection du changement de taille de la fenêtre */window.addEventListener("resize", function() {  displayTrigo(angle);});/* Fonction de callback de requestAnimationFrame */function animationTrigo(timer) {  angle+=0.01;  if (angle>2*PI) {angle=0;} /* Si un tour complet */  displayTrigo(angle);  animationID=window.requestAnimationFrame(animationTrigo);}/* Détection du mouvement de souris sur le canvas */myCanvas.addEventListener("mousemove", function(evt) {  if (animationID>0) {return false;} /* On sort si mode animation */  /* On redessine le canvas avec les informations de position de souris */  displayTrigo(angle);  TJScanvas.ctx.beginPath()  TJScanvas.ctx.fillStyle="#f00";  TJScanvas.ctx.arc(evt.offsetX, evt.offsetY, 8, 0, 2*PI );  TJScanvas.ctx.fill();  /* Conversion des coordonnées de souris en pixels dans le référentiel */  var x=(evt.offsetX-TJScanvas.deltaX)/TJScanvas.echelle;  x=x.toFixed(3);  var y=(evt.offsetY-TJScanvas.deltaY)/TJScanvas.echelle;  y=y.toFixed(3);  TJScanvas.ctx.fillText("("+evt.offsetX+"px, "+evt.offsetY+"px) => ("+x+","+y+")", evt.offsetX-90, evt.offsetY-15);  TJScanvas.ctx.strokeStyle="#f00";    TJScanvas.drawLine(0,0,x,y);    /* Calcul de l'angle avec arctangeante */  if (x>0) {    angle=-1*Math.atan(y/x);  } else {    angle=PI-1*Math.atan(y/x);  }});/* TJScanvas est l'objet permettant d'afficher le canvas */var TJScanvas={  width: 0,  height: 0,  padding: 0,   deltaX:0,  deltaY:0,  echelle:0,  ctx:null,  clearCanvas: function() {    this.ctx.clearRect(0, 0, this.ctx.canvas.width, this.ctx.canvas.height);  },  drawLine: function(x1, y1, x2, y2) {    this.ctx.beginPath();      this.ctx.moveTo(x1*this.echelle+this.deltaX, y1*this.echelle+this.deltaY);    this.ctx.lineTo(x2*this.echelle+this.deltaX, y2*this.echelle+this.deltaY);    this.ctx.stroke();    },  drawCircle: function(x, y, r, a1=0, a2=2*PI) {    this.ctx.beginPath();      this.ctx.arc( x*this.echelle+this.deltaX, y*this.echelle+this.deltaY, r*this.echelle, a1, a2);    this.ctx.stroke();    },  fillCircle: function(x, y, r, a1=0, a2=2*PI) {    this.ctx.beginPath();      this.ctx.arc( x*this.echelle+this.deltaX, y*this.echelle+this.deltaY, r*this.echelle, a1, a2);    this.ctx.fill();    },  text: function(txt, x, y, dX=0, dY=0) {    this.ctx.fillText(txt, x*this.echelle+this.deltaX+dX, y*this.echelle+this.deltaY+dY);  }};/* Fonction principale d'affichage du cercle trigonométrique */function displayTrigo(angle) {  /* Forcer la taille du canvas avec la taille du div container */  TJScanvas.width=container.getBoundingClientRect().width;  TJScanvas.height=container.getBoundingClientRect().height;  /* Optimisation de la hauteur de canvas */  TJScanvas.height=Math.min(TJScanvas.width,500);    container.style.height=TJScanvas.height+"px";  myCanvas.setAttribute("width", TJScanvas.width);  myCanvas.setAttribute("height", TJScanvas.height);    /* Effacer le canvas avant de le redessiner entièrement */  TJScanvas.ctx=myCanvas.getContext("2d");  TJScanvas.clearCanvas();    /* Affichage de la dimension du canvas en pixels */  TJScanvas.ctx.font="bold 14px arial";  TJScanvas.ctx.fillStyle="rgb(0,140,0)";  TJScanvas.ctx.fillText(TJScanvas.width+"x"+TJScanvas.height, 5, 15);     /* Correspondance reférentiel interne et taille du canvas */  /* position (0,0) au centre du  */   TJScanvas.padding=25; /* Bordures libres en px */  TJScanvas.deltaX=TJScanvas.width/2;  /* translationX du point (0,0) */  TJScanvas.deltaY=TJScanvas.height/2; /* translationY du point (0,0) */  TJScanvas.echelle=(TJScanvas.height-2*TJScanvas.padding)/2 / 1.1;      /* tracé du référentiel */  TJScanvas.drawLine(-1.1,0,1.1,0);  TJScanvas.drawLine(0,-1.1,0,1.1);  TJScanvas.drawCircle(0,0,1);  TJScanvas.ctx.fillStyle="rgb(0,0,0)";  TJScanvas.text("1", 1, 0, 5, 20);  TJScanvas.text("-1", -1, 0, -20, 20);  TJScanvas.text("1", 0, -1, 5, -5);  TJScanvas.text("-1", 0, 1, 5, 17);    /* Tracé des informations de trigonométrie */  angleTrigo=angle;  angle=-1*angle;  var x=Math.cos(angle), y=Math.sin(angle);  TJScanvas.fillCircle(x, y, 5/TJScanvas.echelle);   TJScanvas.ctx.strokeStyle="rgb(0,140,0)";  TJScanvas.ctx.lineWidth=2;  TJScanvas.drawCircle(0, 0, 0.2, angle, 0); /* arc de angle */  TJScanvas.drawLine(0,0,x,y); /* Rayon */    TJScanvas.ctx.lineWidth=1;  TJScanvas.ctx.setLineDash([3,3]);  TJScanvas.drawLine(x,0,x,y); /* axe des Y */  TJScanvas.drawLine(0,y,x,y); /* axe des X */    /* Libelles */  TJScanvas.ctx.fillStyle="rgb(0,140,0)";  var txt="cos(angle)";  var w=TJScanvas.ctx.measureText(txt).width;  if (y<0) {    TJScanvas.text(txt, x, 0, -1*w/2, 15);  } else {    TJScanvas.text(txt, x, 0, -1*w/2, -10);  }  var txt="sin(angle)";  var w=TJScanvas.ctx.measureText(txt).width;  if (x<0) {    TJScanvas.text(txt, 0, y,5, 4);  } else {    TJScanvas.text(txt, 0, y, -1*w-5, 4);  }   var txt="("+Math.cos(angleTrigo).toFixed(3)+","+Math.sin(angleTrigo).toFixed(3)+")";  var w=TJScanvas.ctx.measureText(txt).width;  if (x<0) {    TJScanvas.text(txt, x, y, -8-w, 4);  } else {    TJScanvas.text(txt, x, y, 8, 4);  }  /* Tableau des angles remarquables en fraction de PI */  var txtAngle="";  for (var i=0; i<valeurs.length; i++) {    document.getElementById("angle"+i).style.backgroundColor="#fff";      if (angleTrigo.toFixed(3)==eval(valeurs[i]).toFixed(3)) {      var txtAngle=" = "+valeurs[i];         document.getElementById("angle"+i).style.backgroundColor="#0f0";      }  }  TJScanvas.ctx.font="italic 14px arial";  var txt="angle"+txtAngle;  var w=TJScanvas.ctx.measureText(txt).width;  TJScanvas.text(txt, 0.2*Math.cos(angle/2), 0.2*Math.sin(angle/2), 5, 0);}window.onload=function() {  displayTrigo(angle);}</script><style type="text/css">  div.dessin {    background: #fff;    padding:0px;      text-align: center;    height:300px;    min-width:300px;  }  canvas#myCanvas {  }    div.btn {    display:inline-block;    margin:5px;    padding:6px;    border:1px solid #000;    border-radius: 5px;    cursor: pointer;      background:#fff;    color:#000;  }  div.btn:hover {    color:#fff;    background: #000 !important;    }  </style></body></html>

Troisième édition Tout JavaScript chez Dunod

Tout JavaScript le livre chez DunodEn savoir plus
Sortie le 4 janvier 2023

Version papier 29€90
Format électronique 22€99.

Commandez en ligne

Chercher une fonction, un objet, ...

Le graph des objets JavaScriptChargement
en cours...
Le 05/12/2023 16:39:41 sur php 7 en 181.77 ms